Referat fra generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen Dogswim’s Venner d. 28. april 2016

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen i Dogswim’s Venner og gik direkte til punkt 1 på dagsordenen: Valg af dirigent.

Punkt 1. Valg af dirigent
Formanden Jeannette Bhønix blev valgt som dirigent.
Sekretær Helle Brieghel-Müller blev valgt som referent.
Jeannette konstaterede at forsamlingen var beslutningsdygtig og lovlig indkaldt Iht vedtægterne.

Punkt 2. Formandens beretning
Da vi er en helt ny forening har vi kun stået for 2 arrangementer:

  • Dogswim’s 5 års fødselsdag d. 31/5-15, hvor mange sponsorer havde doneret gaver, som vi brugte til lotteri.
    Stjernehunden lavede rally lydighedstræning på græsset,
    Dyredoktoren kunne man få en snak med, og få klippet klør på sin hund.
    Fotograf Mikkel fra Dyrefotografi.dk tog hundebilleder, som ejerne efterfølgende kunne købe.
  • Åbent Hus Dag d. 4/10-15, hvor vi igen havde de forskellige aktiviteter som sponsoreret lotteri, rally lydighed og fotografering.

Begge dage var en stor succes.

Da begge arrangementer totalt har givet et pænt overskud sammen med kontingent fra medlemmer, har vi kunne købe en A3 farveprinter, som er udlånt til Dogswim.

Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, blev denne enstemmigt godkendt.

Punkt 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
Solvejg Abildgaard-Jensen gennemgik årsregnskabet og fremhævede, at købet af printeren ikke er
medtaget, da den først er betalt i april i år.
Fødselsdagen gav et fint overskud, idet det meste blev doneret.
Åbent Hus Dagen gav ikke så meget, da en del skulle købes ind.

For at få flere indtægter, skal der enten laves flere arrangementer, eller skaffes flere medlemmer.

Det blev besluttet, at Solvejg sender en mail ud til sidste års medlemmer, for at få dem til at melde sig ind igen i år.

Der var spørgsmål til bankgebyret på kr. 350,-.
– Det koster kr. 35,- pr. måned, at have en foreningskonto i banken. Beløbet dækker 10 mdr.

Da der ikke var flere spørgsmål til regnskabet, blev dette enstemmigt godkendt.

Punkt 4. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen besluttede at fastholde kontingentet på kr. 150,00 for 1/4-17 – 31/3-18.

Punkt 5. Indkomne forslag fra medlemmerne

Der var indkommet forslag om indkøb af udendørs koldtluftsblower og et lille halvtag, hvorunder den kan opstilles, til at gennemblowe hundepels inden skylning.
Forslaget blev godkendt til indkøb, når der er penge til det.
Lisa indhenter tilbud, og Solvejg søger Fog Fonden om midler til opførelse af halvtag, blower og udendørs stik.
Hvis der gives afslag søges andre fonde, evt. Skibsreder Per Henriksen og Hustrus Fond.

Punkt 6. Forslag fra bestyrelsen
Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Punkt 7 Valg af formand
Jeannette Bhønix er ikke på valg.

Punkt 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Næstformand: Stine Andersen er ikke på valg
Kasserer: Solvejg Abildgaard-Jensen er ikke på valg
Sekretær: Helle Brieghel-Müller er ikke på valg
Medlem: Lone Fabricius Jørgensen er ikke på valg
Medlem: Lisa Schønnemann er ikke på valg

Næstformand Stine Andersen ønskede at fratræde som næstformand, da hun ikke har den fornødne tid.

Punkt 9. Valg af revisorer
Janne Sten blev valgt.

Punkt 10. Eventuelt
Solveig foreslog, at vi til næste generalforsamling lavede en tilføjelse i vedtægterne, så ikke hele bestyrelsen er på valg samme år.

Lisa meddelte, at Hundens Dag i DKK-regi i år er den 4. juni. Det informeres om på DKK’s hjemmeside, hvem der har arrangementer/åbent for publikum. Lisa skriver, at der er åbent hos Dogswim.

Dogswims fødselsdag afholdes i år d. 29. maj.

Da der ikke var flere bemærkninger afsluttede Jeannette generalforsamlingen kl. 20.15 og takkede for fremmødet og god ro og orden.

 


Jeannette Bhønix, formand
Ref. Helle Brieghel-Müller

Se vores vedtægter her